อัตลักษณ์
ยิ้มง่าย ไหว้สวย แต่งกายดี มีจิตสาธารณะ

ปรัชญาโรงเรียน
อตฺตานํ ทมยันติ ปณฺฑิตา
(บัณฑิตย่อมฝึกตนเองอยู่เสมอ)

คำขวัญของโรงเรียน
ความรู้ดี มีวินัย พลานามัยเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

อักษรย่อของโรงเรียน
บช.ว.

สีประจำโรงเรียน
เทา - ขาว
เทา หมายถึง มันสมอง คือความเป็นเลิสทางปัญญา ที่โรงเรียนจะเสริมสร้างให้เกิดขึ้นกับนักเรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ขาว หมายถึงความบริสุทธิ์ ความสงบสันติของจิต คือการทำให้ใสสะอาดมีคุณธรรมจริยธรรมที่โรงเรียนจะต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับนักเรียนทุกคน