ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
          โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 20 สำำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  มีเนื้อที่  36  ไร่  3  งาน  24  ตารางวา
          
ปีการศึกษา 2521 เปิดทำการสอนในระดับ ม.1 และ ม.ศ.1 โดยอาศัยหอประชุมโรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด) เป็นการชั่วคราว
          
ปีการศึกษา 2522 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2522 โดยมีนายอุบล ยศธิพานา เป็นผู้บริหารคนแรก
          
ปีการศึกษา 2530 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งนายพลศิลป์ จันทบุตร  มาดำรงตำแหน่งผู้บริหาร 
          
ปีการศึกษา 2536 เริ่มเปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
          ปีการศึกษา 2552  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายไชยวัฒน์ ศรีสุนทร เกษียณอายุราชการ
นายสมดุลย์ โฉมหาญ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
          1 ธันวาคม 2559  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายสมดุลย์ โฉมหาญ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม นายบัญชา ห้าวหาญ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ
          1 ตุลาคม 2562  ผู้อำนวยการโรงเรียน นายบัญชา ห้าวหาญ เกษียณอายุราชการ           9 ธันวาคม 2562 ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ เ้กิดเพชร ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน