วิทยากรท้องถิ่นภายนอก

นางจำปา   แก้วหลวง

ที่อยู่           53/7   บ้านคำอ้อ   ตำบลบ้านเชียง   อำเภอหนองหาน
                  จังหวัดอุดรธานี

อาชีพ        ทำนา   ปั้นหม้อ

นางแสงดาว  สุทธินัง

ที่อยู่           84/7   บ้านคำอ้อ   ตำบลบ้านเชียง   อำเภอหนองหาน
                  จังหวัดอุดรธานี

อาชีพ        ทำนา   ปั้นหม้อ

นางละเอียด   ละโป้

ที่อยู่           163/3  บ้านปูลู   ตำบลบ้านเชียง   อำเภอหนองหาน
                  จังหวัดอุดรธานี

อาชีพ        รับจ้าง   เขียนลายไหบ้านเชียง

นายชาตรี   ตะโจปะรัง

ที่อยู่           207  หมู่  13  บ้านเชียง   ตำบลบ้านเชียง   อำเภอหนองหาน
                  จังหวัดอุดรธานี

อาชีพ        ทำนา   เขียนลายไหบ้านเชียง

นายพนม   สุทธิบุญ

ที่อยู่           212  หมู่  13  บ้านเชียง   ตำบลบ้านเชียง   อำเภอหนองหาน
                  จังหวัดอุดรธานี

อาชีพ        เขียนไห  สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บ้านเชียง  เขียนป้าย  วาดภาพ

 

นายแสงเดือน   จันจรูญ

ที่อยู่           68  หมู่ 7  บ้านคำอ้อ   ตำบลบ้านเชียง   อำเภอหนองหาน
                  จังหวัดอุดรธานี

อาชีพ        ทำนา   ปั้นหม้อ   ปั้นความ

 

นายสุวิทย์   สุทธิบุญ

ที่อยู่           บ้านเชียง   ตำบลบ้านเชียง   อำเภอหนองหาน
                  จังหวัดอุดรธานี

อาชีพ        ทำนา   จักสาน

 

นางสมหมาย   บัวบุบผา

ที่อยู่           68  หมุ่ที่ 7  บ้านคำอ้อ   ตำบลบ้านเชียง   อำเภอหนองหาน
                  จังหวัดอุดรธานี

อาชีพ        ทำนา   ปั้นหม้อ

 

นางไพจิตร   จันดาดาล

ที่อยู่           94   บ้านดงเย็น   ตำบลบ้านเชียง   อำเภอหนองหาน
                  จังหวัดอุดรธานี

อาชีพ        ทำนา   จักสาน

 

นางสุภา   ราโคโชติ

ที่อยู่           123   หมู่ 13  บ้านเชียง   ตำบลบ้านเชียง   อำเภอหนองหาน
                  จังหวัดอุดรธานี

อาชีพ        ทำนา   ทอผ้าพื้นเมือง

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ เพิ่มเติม

  1. https://tasknjoy.wordpress.com/2014/10/10/การออกแบบ-หลักการออกแบ/
  2. http://www.ของที่ระลึกไทย.com/
  3. http://netra.lpru.ac.th/~weta/w1/w1_print.html
  4. http://netra.lpru.ac.th/~weta/m4/m4_print.html
  5. http://it4.cpd.go.th/product/VISITOR/knowledge.aspx?sId=5
  6. http://www.prc.ac.th/newart/webart/composition.html