บุคลากรในโรงเรียน
 
ว่าที่ร้อยตรีสมบัติ เกิดเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายธรรศชลณรงค์ วงศ์คนหมั่น
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
นายไพบูลย์ พุทธรักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสวรินทร์ พูลประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ
นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ์
หัวฝ่ายบริหารงบประมาณ

นางลักษมี ชีพสุวรรณ
หัวหน้ากลุ่ม่บริหารงานบุคคล
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
นางมลิวัลย์ พันธนะบูรณ์
ครู คศ.3 (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
นางสวรินทร์ พูลประเสริฐ
ครู คศ.3
นางสาววลีรัตน์ ปัสวาส
ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
นางสาวรังสิมาวดี คำน้อย
ครู คศ.1 (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
 
นายยุทธภูมิ ลาลด
ครู คศ.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
นางสาวอุไรวรรณ ชัยจุมพล
ครู คศ.1 (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
นางศรีนวล พลนิโคตร
ครู คศ.2
นางอมรรัตน์ สุมาตรา
ครู คศ.3
นางสุธาทิพย์ ฐานสีมี
ครู คศ.3
นางสาวพวงทอง สุทธิพิพัฒน์
ครู คศ.3
นางสาวอรอุมา ปูนาสี
พนักงานราชการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
นายธรรศชลณรงค์ วงศ์คนหมั่น
ครู คศ.2 (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
นางสาวนราทิพย์ สมเสน
ครูผู้ช่วย
นายสุขสันต์ จันทะนุ
ครูผู้ช่วย
 
นายศิวกร เหมือนสีเลา
พนักงานราชการ
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
 
นายจันทา จันทะมงคุณ
ครู คศ.1 (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นางสาวจริยา ศรีกุลวงศ์
ครู คศ.3(หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
นายวีรยุทธ ดุพงษ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ
นายวิศักดา นาเฮ้า
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นายธนพงษ์ เพลงสา
ครู คศ.3 (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
 
นายสุขกิจ พิศกุล
ครู คศ.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางละมัย โคตรโสภา
ครู คศ.3 (หัวหน้ากลุ่มสาระฯ)
นางลักษมี ชีพสุวรรณ
ครู คศ.3
นางสาวรัชฎาพร ดาจันทร์พันธ์
ครูผู้ช่วย
 
นายประภาส กิตติเลิศ
ครูต่างชาติ (ภาษาจีน)
 
บุคลากรสนับสนุน
นายอี๊ด สุขใจ
นักการภารโรง
นายแอ๊ด มาสิงห์
นักการภารโรง
นายอำพล สัตนันท์
นักการภารโรง